Ogólne Warunki Umowy O UŁATWIENIE NABYCIA POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ FIRMĘ „Paulina Walczewska BODY & DANCE”

Ogólne Warunki Umowy
O UŁATWIENIE NABYCIA POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ FIRMĘ „Paulina Walczewska BODY & DANCE”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w warsztatach, zwane dalej OWU, określają prawa i obowiązki PUNPUT oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług.
 2. Definicje:
 3. Powiązane Usługi Turystyczne (PUT)– zgodnie z art. 4 pkt 5 Ustawy jest to niestanowiące imprezy turystycznej połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, objęte odrębnymi umowami z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, spełniające warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy, połączone przez przedsiębiorcę turystycznego ułatwiającego podróżnym nabywanie usług turystycznych przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną, lub w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.
 4. Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie Powiązanych Usług turystycznych zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy,
 5. Przedsiębiorca Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (PUNPUT) – Pauliną Walczewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Walczewska BODY & DANCE, z zakładem głównym pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8842580019, REGON: 361182487, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 25487, organizująca warsztaty na Bali, będąca przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 6. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez PUNPUT stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy,
 7. Podróżny – osoba, o której mowa w art. 4 pkt 6 Ustawy, tj. każdy, kto chce zawrzeć (zawarł) Umowę z PUNPUT;
 8. Regulamin – regulamin serwisu internetowego bali.labonitafit.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
 9. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 Ustawy sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na takie sytuacje, których skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania,
 10. Ubezpieczyciel – SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, telefon: 801 120 120, adres e-mail: INFO@SIGNAL-IDUNA.PL.
 11. Umowa – umowa o powiązanie usług turystycznych i ułatwienie ich nabycia lub ułatwienie nabycia powiązanych usług turystycznych w rozumieniu art. 4 pkt. 5 Ustawy tj. umowa dotycząca powiązanych usług turystycznych, zawierana pomiędzy Podróżnym a PUNPUT w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie, OWU oraz w Ustawie,
 12. Usługa turystyczna – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to: przewóz pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; i inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług,
 13. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.).
 14. Powiązanie Usług Turystycznych – uzgodnienie z Podróżnym wszystkich składników PUT w celu ułożenia jego indywidualnego planu podróży.
 15. PUNPUT oświadcza, iż posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 25487 oraz gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem połączenia usług turystycznych lub umożliwienia nabycia Powiązanych Usług Turystycznych udzieloną przez Signal Iduna Polska TU S.A., jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
 16. Przedmiotem Umowy jest Powiązanie Usług Turystycznych w celu odpowiedniego ich ułożenia w ramach jednych wakacji (warsztatów) lub podróży lub ułatwienie nabycia PUT przez PUNPUT na rzecz Podróżnych.
 17. Podróżny oświadcza, iż zapoznał się z Umową, niniejszymi OWU i pozostałymi załącznikami do Umowy oraz akceptuje ich postanowienia.
 18. Wszelkie wyrazy lub zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w sposób przewidziany w Regulaminie, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszych OWU.

 

 • 2. ZAWARCIE UMOWY
 1. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki PUNPUT, zarówno w formie papierowej, jak i zamieszczone na stronie internetowej www.bali.labonitafit.pl i dotyczące powiązanych usług turystycznych, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), zwanego dalej Kodeksem cywilnym. Z chwilą opublikowania lub wprowadzenia do obrotu nowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur oraz ulotek przez PUNPUT, zastępują one dotychczasowe, chyba że Podróżny skorzystał z dotychczasowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur lub ulotek PUNPUT.
 2. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki PUNPUT, o których mowa w punkcie poprzedzającym, określają szczegółowy program warsztatów.
 3. PUNPUT zobowiązany jest podać Podróżnemu przed zawarciem Umowy wszystkie główne właściwości Usług turystycznych oraz informacje, do których przekazania jest zobowiązany na mocy przepisów Rozdziału VI Ustawy, w tym w szczególności wskazanych w art. 40 Ustawy.
 4. PUNPUT zawiera Umowę w lokalu przedsiębiorstwa albo na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.), w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Umowa pomiędzy PUNPUT a Podróżnym zawierana jest co do zasady w formie pisemnej, przy czym na podstawie uprzednich uzgodnień dokonanych między PUNPUT a Podróżnym może to być również forma dokumentowa w postaci wiadomości e-mail.
 6. Podróżnemu będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 7. Zawarcie Umowy następuje w chwili:
 8. podpisania Umowy przez Podróżnego,
 9. złożenia przez Podróżnego stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail,
 10. Dane osobowe i informacje wymagane do zawarcia Umowy obejmują:
 11. w przypadku Podróżnego zawierającego Umowę: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,
 12. Podróżny oświadcza, że dane osobowe i informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym są prawidłowe i zgodne z prawdą oraz zawarte są w Liście Podróżnych tworzonej dla wewnętrznych celów organizacyjnych PUNPUT.
 13. Po zawarciu Umowy Podróżny zawierający Umowę otrzyma egzemplarz Umowy w formie pisemnej lub potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany adres e-mail zależnie od sposobu zawarcia Umowy.
 14. Podróżny zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być objęte Umową tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
 15. Stosownie do art. 39 Ustawy PUNPUT udostępnia Podróżnemu standardowy formularz informacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
 16. Korespondencja pomiędzy PUNPUT a Podróżnym odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w nagłych przypadkach również za pośrednictwem numerów telefonu.
 17. Gdyby Podróżny wystąpił wobec PUNPUT z dodatkowymi życzeniami specjalnymi wykraczającymi poza zakres Umowy, Podróżny może dochodzić roszczeń z tytułu takich pozaumownych dodatkowych życzeń specjalnych tylko wtedy, gdy ich treść i zakres realizacji zostały wyrażone w sposób jednoznaczny przez Podróżnego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, a PUNPUT potwierdził w takiej formie przyjęcie ich do realizacji.
 • 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Cena połączenia lub ułatwienia nabycia PUT jest ceną umowną i obejmuje wynagrodzenie PUNPUT
  z tytułu świadczonych przez niego usług.
 2. W wypadku gdy PUNPUT nabywa w imieniu Podróżnego wszystkie odrębne usługi turystyczne w celu ich połączenia, cena oprócz należnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, stanowi pełne koszty powiązanych usług turystycznych wraz z kosztami świadczeń dodatkowych, opłatami oraz podatkami, łącznie za wszystkich zgłaszanych Podróżnych, na rzecz których PUNPUT nabywa usługi.
 3. Cena powiązanych usług turystycznych wynika z Umowy, aktualnych cenników przedsiębiorców turystycznych świadczących poszczególne usługi turystyczne oraz zawiera obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za każdego Podróżnego w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 4. PUNPUT oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku VAT.
 5. Zapłata wynagrodzenia PUNPUT, o którym mowa w ust. 1 powyżej albo łącznej ceny za powiązane usługi turystyczne wraz z wynagrodzeniem, o której mowa w ust. 2 powyżej, uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe PUNPUT lub z chwilą jej dokonania w kasie PUNPUT.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty całości ceny za każdą usługę wchodzącą w zakres PUT na wezwanie PUNPUT.
 7. Wszelkich płatności dotyczących przedmiotu umowy należy dokonywać na rachunek bankowy PUNPUT wskazany w wystawionym przez niego rachunku.
 8. PUNPUT zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Podróżnym, który nie realizuje terminowo płatności wskazanych w niniejszym paragrafie.

 

 • 4. PRAWA I OBOWIĄZKI PUNPUT
 1. PUNPUT nie jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich Usług turystycznych objętych przedmiotem Umowy. Każdy przedsiębiorca turystyczny z osobna jest odpowiedzialny za wykonanie usługi wchodzącej w zakres PUT, które ułatwia nabyć PUNPUT.
 2. PUNPUT zapewnia Podróżnym opiekę w czasie świadczenia PUT w zakresie określonym treścią Umowy. Opieka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawowana jest bezpośrednio przez PUNPUT lub przez osobę go reprezentującą i należycie umocowaną do działania w imieniu PUNPUT w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. PUNPUT wspiera Podróżnego w zakresie komunikacji z podmiotami świadczącymi poszczególne powiązane usługi turystyczne.
 3. PUNPUT nie odpowiada za katalogi, reklamy, publikacje, broszury, foldery, ulotki etc. wydane w trakcie świadczenia PUT przez hotele i inne podmioty, z którymi Podróżni mają styczność w toku świadczenia PUT w ramach wykonywanej Umowy.

 

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
 1. Podróżny oświadcza, że akceptuje treść Umowy, niniejszych OWU oraz innych załączników do Umowy, jak również zobowiązuje się ich przestrzegać oraz sprawdzić prawidłowość danych osobowych swoich oraz pozostałych Podróżnych objętych Umową, przed zawarciem tej Umowy. O wszelkich zmianach danych Podróżnych, w tym w szczególności Podróżnych, na rzecz których zawarta została Umowa, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić PUNPUT.
 2. PUNPUT nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Podróżnego w stosunku do przedsiębiorców turystycznych świadczących PUT w związku z niniejszą umową.
 3. Podróżny ma prawo do świadczeń określonych w Umowie, niniejszych OWU oraz w pozostałych załącznikach do Umowy.
 4. Podróżny zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy z PUNPUT.
 5. PUNPUT nie odpowiada za konsekwencje braku odpowiednich dokumentów, takich jak wiza, paszport, dowód osobisty lub sprzętu i ekwipunku potrzebnego do uczestniczenia w poszczególnych PUT, wymaganych przez poszczególnych przedsiębiorców turystycznych.
 6. PUNPUT nie jest zobowiązany do poinformowania Podróżnego o wymaganych dokumentach, sprzętu lub ekwipunku, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Podróżnym zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu kwestie odpowiedzialności Podróżnego, przewoźnika itp. regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. PUNPUT nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony bagaż Podróżnego.
 8. Nie zaleca się uczestnictwa w PUT kobietom ciężarnym w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
 9. Podróżny ma prawo dochodzić na drodze sądowej wszelkich pobranych przez PUNPUT opłat, które uważa za nieuzasadnione lub niezgodne z zawartą Umową.

 

 • 6. UBEZPIECZENIE
 1. PUNPUT dokonuje terminowych wpłat składek dotyczących Podróżnych w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 2. PUNPUT zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Podróżnych Nr M 517087, obowiązującą od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 27 listopada 2020 r. na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej w kwocie 96786 zł, dotyczącej pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za imprezę turystyczną w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
 3. Umowa zawarta przez PUNPUT z Ubezpieczycielem, o której mowa w punkcie poprzedzającym, dotyczy zarówno gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy, jak również na potrzeby ubezpieczenia Podróżnych w pozostałym zakresie.
 4. Warunki gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności wysokość sumy gwarancyjnej oraz dane Ubezpieczyciela, są zamieszczone na stronie internetowej PUNPUT lub przekazane Podróżnym przez PUNPUT w formie papierowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. PUNPUT prześle Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu zawartej Umowy, potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w przypadkach przewidzianych Ustawą. Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 5. Wszyscy Podróżni mają ten sam numer polisy w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 6. W przypadku zagranicznej wycieczki wszyscy Podróżni zobowiązani są do wykupienia pakietu ubezpieczenia w zakresie:
 7. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 8. Kosztów Leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem Assistance
 9. Kosztów ratownictwa (KR) jako podlimit do sumy ubezpieczenia
 10. W przypadku zagranicznych PUT Podróżni zobowiązani są do wykupienia pakietu ubezpieczenia w wysokościach i w zakresie określonym przez przedsiębiorców turystycznych świadczących PUT, chyba  że swoje uczestnictwo w warsztatach zgłosi minimum 10 osób – wówczas PUNPUT dokona wykupienia pakietu ubezpieczenia w imieniu Podróżnego.
 11. Jeżeli Podróżnego dotyczą choroby przewlekłe lub nowotworowe, zaleca się mu wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
 12. Uiszczanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, stanowią zabezpieczenie finansowe dla Podróżnych, z którego mogą skorzystać na wypadek niewypłacalności PUNPUT w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 • 7. REKLAMACJE
 1. PUNPUT nie odpowiada za Niezgodność PUT.
 2. Podróżny może dochodzić naprawienia szkody od każdego przedsiębiorcy turystycznego, który niewłaściwie wykonuje odrębne umowy stanowiące PUT.

 

 • 8. ZMIANY I REZYGNACJA Z WARSZTATÓW
 1. PUNPUT będzie informować Podróżnego o wszelkich zmianach dotyczących PUT.
 2. PUNPUT zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany Umowy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przy czym zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
 3. PUNPUT niezwłocznie powiadamia Podróżnego w formie, o której mowa w punkcie poprzedzającym, o zaistnieniu przed rozpoczęciem warsztatów następujących okoliczności:
 4. jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
 5. nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
 6. proponuje Podróżnemu podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny warsztatów, zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy.
 7. W powiadomieniu, o którym mowa punkcie poprzedzającym, w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:
 8. zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę warsztatów,
 9. rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje o swojej decyzji, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,
 10. odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa w literze poprzedzającej,
 11. jeśli ma to zastosowanie – o zastępczych warsztatach, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości, oraz o jej cenie.
 12. Podróżny w terminie wyznaczonym przez PUNPUT, o którym mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego paragrafu, jest zobowiązany do poinformowania PUNPUT:
 13. o przyjęciu proponowanej zmiany Umowy, albo
 14. o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
 15. o odstąpieniu od Umowy oraz przyjęciu zastępczych warsztatów.
 16. PUNPUT oświadcza, że minimalna liczba Podróżnych wymagana do przeprowadzenia warsztatów wynosi 8 osób. W razie nieosiągnięcia minimalnej liczby Podróżnych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, PUNPUT zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie wskazanym w pkt. 7 niniejszego paragrafu.
 17. PUNPUT może odwołać warsztaty, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Podróżnych wymaganych do jej przeprowadzenia określonej w punkcie poprzedzającym, nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów, chyba że Umowa wskazuje inny wcześniejszy termin na odwołanie warsztatów.
 18. PUNPUT może odwołać warsztaty z powodu Siły Wyższej, jeżeli powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem warsztatów.
 19. Jeżeli zmiana Umowy jest wynikiem działań zawinionych przez PUNPUT, Podróżnemu przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz PUNPUT oraz osób trzecich, jak również prawo do odszkodowania.
 20. Podróżnemu przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia warsztatów ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami Ustawy. Podróżny proszony jest o zgłaszanie odstąpienia od Umowy w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za odstąpienie Podróżnego od Umowy uważa się również niezgłoszenie się na zbiórkę w dniu rozpoczęcia warsztat zgodnie z programem warsztatów oraz niemożność wjazdu bądź wyjazdu Podróżnego (w tym w szczególności na skutek uprawnionych działań służb granicznych lub celnych) z przyczyn leżących po stronie Podróżnego.
 21. Podróżny, który po wpłacie zaliczki lub całej kwoty chce dokonać zmian w zakresie terminu lub zrezygnować z wyjazdu, zobowiązany jest do poinformowania o tym PUNPUT drogą mailową, w najszybszym możliwym terminie. W poniższych przypadkach obowiązują następujące warunki:

– przepisanie warsztatów na inną osobę – bezpłatnie

– rezygnacja w terminie do 120 dni przed datą wyjazdu – zwrot całej wpłaconej kwoty zaliczki,

– rezygnacja w terminie poniżej 120 dni przed datą wyjazdu – brak zwrotu wpłaconej kwoty zaliczki.

Na żądanie Podróżnego PUNPUT uzasadnia wysokość opłaty za odstąpienie od Umowy. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego, na co Podróżny wyraża zgodę.

 1. PUNPUT ma prawo odwołać warsztaty, bez podania przyczyny. W przypadku odwołania warsztatów Podróżny może je zrealizować w innym terminie lub otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty. W takim przypadku Podróżni, którzy dokonali rezerwacji, zostają powiadomienie o odwołaniu najpóźniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.
 2. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody PUNPUT, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki oraz spełnia warunki udziału w warsztatach, pod warunkiem zawiadomienia PUNPUT o tym fakcie nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów. Jeżeli skorzystanie przez Podróżnego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wiązać się z poniesieniem przez PUNPUT dodatkowych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów, PUNPUT może żądać ich uiszczenia przez Podróżnego, pod warunkiem wskazania Podróżnemu ich wysokości oraz ich akceptacji przez Podróżnego.
 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, odpowiedzialność Podróżnego oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z warsztatami jest solidarna.
 4. Jeżeli uczestnictwo w warsztatach jest związane z przelotami samolotowymi lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany Podróżnych może być ograniczona warunkami zakupu przez PUNPUT biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.

 

 • 9. ZMIANY UMÓW STANOWIĄCYCH PUT
 1. PUNPUT nie odpowiada za zmiany w PUT dokonywane przez poszczególnych przedsiębiorców turystycznych.
 2. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią za zgodą PUNPUT. PUNPUT nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty wynikające z umów o świadczenie usług turystycznych stanowiących PUT, zawartych z innymi przedsiębiorcami turystycznymi.
 • 10. DANE OSOBOWE
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest podjęcie działań przez PUNPUT na żądanie Podróżnego przed zawarciem niniejszej Umowy (w tym w szczególności w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego) oraz realizacja niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych Podróżnych w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania niniejszej umowy jest PUNPUT.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Podróżnych zawiera klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Klauzula informacyjna dla Podróżnych).

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejsze OWU nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy oraz niniejszych OWU.
  2. Podróżny będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega PUNPUT, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej (adres: Ofiar Oświęcimskich 15A 50 – 069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/). Podróżny może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
 2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy, w której Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.
 3. Gdyby którekolwiek postanowienie Umowy lub OWU okazało się nieważne/nieskuteczne, wówczas Umowa i OWU zachowują moc obowiązującą w pozostałym zakresie, a na miejsce postanowień nieważnych/nieskutecznych wchodzą postanowienia ważne/skuteczne, które są w swoim celu najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne/nieskuteczne. W szczególności nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub OWU nie narusza ważności pozostałych postanowień Umowy lub OWU.
 4. Kwestie nieuregulowane w Umowie oraz w niniejszych OWU i pozostałych załącznikach do Umowy podlegają odpowiednim przepisom powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisom Ustawy, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz Kodeksu cywilnego.
 5. W razie rozbieżności między postanowieniami OWU a Umową, stosuje się postanowienia Umowy.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór poddany zostanie pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla zakładu głównego PUNPUT.
 7. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2020 r.