Regulamin Serwisu

 • Regulamin Serwisu

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bali.labonitafit.com prowadzony jest przez Paulinę Walczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Walczewska Body&Dance, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzona pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, NIP: 8842580019, REGON: 361182487
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do Umów zawieranych poprzez stronę internetową Serwisu.
 3. Definicje:
 4. Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem bali.labonitafit.com;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 6. Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych;
 7. Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Rezerwacji, bez konieczności zakładania konta w Serwisie internetowym,
 8. Rezerwacja – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 9. Usługodawca – Paulina Walczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Walczewska Body&Dance, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzona pod adresem: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 58-100 Świdnica, NIP: 8842580019, REGON: 361182487;
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Usługodawcą Umowę;
 11. Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej, zawierana drogą elektroniczną po potwierdzeniu Rezerwacji;
 12. Usługa – usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Umowy, w zakresie organizacji Bali Life Camp, tj. warsztatów, których Program i zasady zostały określone w Regulaminie Bali Life Camp;
 13. Program – program Usługi (wyjazdu organizowanego przez Usługodawcę), obejmujący harmonogram i rodzaj atrakcji przewidzianych dla Usługobiorców, określony w Regulaminie Bali Life Camp;
 14. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód przekazany Usługobiorcy, potwierdzający zawarcie Umowy;
 15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem Internetowym, w szczególności informacji na temat świadczonych Usług.
 16. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
 17. a) umożliwieniu przeglądania ofert Usług oferowanych przez Usługodawcę;
 18. b) umożliwieniu zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługodawcą;
 19. c) prowadzeniu Newslettera.
 20. Przed dokonaniem Rezerwacji, Usługobiorca proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 21. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego bali.labonitafit.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
  i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.
 22. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne – nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozszerzenia oferowanych za pomocą Serwisu Usług.
 2. Podstawową funkcją Serwisu jest:
 3. umożliwienie osobom zainteresowanym (potencjalnym Usługobiorcom) zapoznania się z ofertą Usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie organizacji warsztatów Bali Life Camp;
 4. umożliwienie osobom zainteresowanym złożenia Rezerwacji oraz zawarcia Umowy o udział w warsztatach Bali Life Camp, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie internetowym Formularza rezerwacji.

 

 • 3. WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI

 

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługodawca prowadzi sprzedaż Usług na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie Usług odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Usługobiorca może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Rezerwacji:
 4. dokonanie Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu internetowego;
 5. dokonanie Rezerwacji drogą mailową,
 6. dokonanie Rezerwacji drogą telefoniczną,
 7. Rezerwacje o których mowa w pkt 3 a) i b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 8. Rezerwacja o której mowa w pkt. c) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:00.
 9. W celu dokonania Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Usługobiorca proszony jest o wypełnienie Formularza rezerwacji, dostępnego na stronie Serwisu internetowego.
 10. W celu dokonania Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Usługobiorca proszony jest o przesłanie na adres: kontakt@labonitafit.com, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli o chęci złożenia Rezerwacji.
 11. W celu dokonania Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Usługobiorca, proszony jest o kontakt telefoniczny z Usługodawcą pod numerem tel.: 663 597 879.
 12. Rezerwacje złożone w dni powszednie po godzinie 20:00 w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 13. Potwierdzenie złożenia Rezerwacji zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail wraz z Umową.
 14. W celu skutecznego dokonania Rezerwacji, konieczne jest wpłacenie zaliczki pieniężnej na warunkach określonych w Regulaminie Bali Life Camp.
 15. Usługobiorca może zrezygnować z rezerwacji na zasadach określonych w Regulaminie Bali Life Camp.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, jeżeli Usługodawca nie spełni warunków określonych w Regulaminie Bali Life Camp, tj. nie wpłaci zaliczki kwotowej w określonym w regulaminie terminie.
 17. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawca (PUNPUT) prześle na wskazany w rezerwacji adres e-mail Umowę wraz z załącznikami.

 

 

 • 4. PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Usług podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Do każdej Umowy dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).
 3. Usługobiorca chcąc zawrzeć Umowę z Usługodawcą może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 4. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy;
 5. płatność gotówką w siedzibie Usługodawcy.
 6. Wyboru sposobu płatności dokonuje Usługobiorca.

 

 • 5. UBEZPIECZENIE

 

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę objęte są gwarancją ubezpieczeniową, turystyczną przez Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą, na zasadach określonych w Regulaminie Bali Life Camp.
 2. Postanowienia regulaminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą być mniej korzystne niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Usługobiorcy, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Usługobiorcy przed zawarciem umowy. Ponadto Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Usługobiorca może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2019 roku.